top of page

JFIN Chain Staking Warning

Website JFC-05.png

ขอให้ผู้ที่สนใจการ Staking โทเคนดิจิทัล JFIN Token (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Staker") อ่านข้อความดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วนก่อนทำการ Stake บนระบบบล็อกเชน JFIN Chain ซึ่งให้บริการโดย บริษัท เจดีเอ็น จำกัด ("JDN") และ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ("JVC")

  1. Staker ตกลงและยอมรับรายละเอียดของโครงการ JFIN Token รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร JFIN Token - Native Token for JFIN Chain Whitepaper version 3.0 ฉบับมีผลบังคับใช้วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (สามารถเข้าถึงได้ที่: https://www.jfincoin.io/) รวมถึงฉบับที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของเอกสารฉบับดังกล่าวด้วย และ Staker ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงกฎระเบียบและวิธีการในการ Staking ตามที่ JDN และ/หรือ JVC จะกำหนดและแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวทุกประการ ในกรณีที่ Staker ไม่ยอมรับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ Staker จะไม่เข้าทำธุรกรรมหรือใช้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ JFIN Token หรือในกรณีที่ Staker ได้เข้าทำธุรกรรมหรือใช้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ JFIN Token อยู่แล้ว Staker จะหยุดการทำธุรกรรมหรือใช้บริการทันที

  2. Staker รับทราบและยอมรับว่า ในกรณีที่ Validator Node ที่ Staker ได้ทำการ Stake JFIN Token ด้วยถูกตัดสิทธิในการเข้าร่วมตรวจสอบยืนยันการทำธุรกรรม (Validation) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ JFIN Token นั้น Staker อาจไม่ได้รับค่าตอบแทน block reward ในช่วงระยะเวลาที่ Validator Node ถูกตัดสิทธิดังกล่าว และหากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่ Staker JDN และ/หรือ JVC จะไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าวนั้น

  3. Staker รับทราบและยอมรับว่า ค่าตอบแทน block reward ที่ Staker ได้รับจาก JVC สำหรับการที่ Staker นำ JFIN Token มาทำการ Stake บนระบบบล็อกเชน JFIN Chain ของ JDN นั้น

Website JFC-03.png
  • อาจอยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย ในการนี้ Staker ตกลงยินยอมให้ JVC ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อนำส่งให้แก่กรมสรรพากร

  • อาจถือเป็นกรณีที่ JVC ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ Staker อันอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการนี้ JVC และ Staker ตกลงให้ค่าตอบแทน block reward ดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนดแล้ว และ Staker ตกลงยินยอมให้ JVC หักค่าตอบแทน block reward ไว้เป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ Staker จะต้องชำระให้แก่ JVC

Staker รับทราบว่า ในกรณีที่ Staker ไม่ได้ให้ข้อมูลแก่ JVC อย่างครบถ้วนเพียงพอ JVC จะไม่สามารถออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้แก่ Staker รายดังกล่าวได้ นอกจากนี้ Staker ตกลงและรับทราบว่า ค่าตอบแทน block reward (ในรูปของ JFIN Token) ที่ JVC หักไว้เป็นค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว JVC มีสิทธินำ JFIN Token ดังกล่าวไปจำหน่ายจ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทเพื่อนำเงินบาทไปนำส่งค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และนำไปชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร ทั้งนี้ ภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายจ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนดังกล่าว Staker ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้นแต่ฝ่ายเดียว (ถ้ามี)

4. Staker รับทราบและยอมรับว่า ในการใช้สิทธิรับค่าตอบแทน block reward สำหรับการที่ Staker นำ JFIN Token มาทำการ Stake มีค่าธรรมเนียม (gas fee) ในการทำธุรกรรมเพื่อใช้สิทธิรับค่าตอบแทน block reward แต่ละครั้ง

bottom of page