top of page
  • JFIN Team

3.3 ว้าวแน่! แค่มีแอป J.ID

สิทธิพิเศษแบบฟิน ๆ สำหรับลูกค้า J.ID เพียงใช้ 1 JFIN แลกรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองนาน 60 วัน และ 5 JFIN แลกรับส่วนลดสูงสุด 1,500 บาท สำหรับซื้อประกันรถยนต์ ชั้น 1 จี๊ดจ๊าด และ Happy1 Price อย่าช้า! กดรับสิทธิ์ได้เลย ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 65หมายเหตุ :

1. สามารถกดรับสิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชัน J.ID เท่านั้น

2. ลูกค้าสามารถใช้ 5 JFIN แลกรับส่วนลด 1,000 บาท สำหรับซื้อประกันรถยนต์ ชั้น 1 จี๊ดจ๊าด และ ส่วนลด 1,500 บาท สำหรับประกันรถยนต์ ชั้น 1 Happy 1 Price โดยสามารถใช้ส่วนลดในการซื้อประกันรถยนต์ ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากกดรับสิทธิ์

3. ลูกค้าใหม่ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน J.ID ได้ที่ App Store และ Google Play

4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
1 JFIN แลกรับประกันอุบัติเหตุ PA

แลกปั๊บรับปุ๊บ เพียง 1 JFIN ลงทะเบียนรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครอง 60 วัน

  • ระยะเวลารับสิทธิ์ถึง 30 มิถุนายน 2565

  • 1 คนรับได้ 1 สิทธิ์


เงื่อนไขการรับประกันภัย :

1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 20-60 ปีบริบูรณ์ และผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง

2. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย

3. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ

4. ระยะเวลาคุ้มครอง 60 วัน นับจากวันที่ลูกค้ากดรับสิทธิ์

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ พิจารณารับประกันภัย

6. รายการส่งเสริมการขาย ดำเนินการโดย บจก. เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ ใบอนุญาตเลขที่

ว 00013/2556 รับประกันภัยโดย บมจ.เจมาร์ท ประกันภัย ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม

7. ระยะเวลากดรับสิทธิ์ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565

8. อาชีพที่ไม่รับประกันภัย บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด คนงานก่อสร้าง พนักงานประจำเรือ และ

เครื่องบิน คนงานในเหมืองแร่ ทำงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน นักกีฬาอาชีพ (เฉพาะผู้พิการเท่านั้น)

9. จำกัดสิทธิผู้เอาประกัน 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์

10. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.jaymartinsurance.co.th.co.th หรือ Click

5 JFIN แลกรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ป.1 จี๊ดจ๊าด มูลค่า 1,000 บาท

ใช้ 5 JFIN เพื่อแลกรับส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท สำหรับซื้อประกันรถยนต์ ป.1 จี๊ดจ๊าด
  • ระยะเวลารับสิทธิ์ถึง 30 มิถุนายน 2565 และสามารถใช้ redeem code ดังกล่าว ภายใน 3 เดือน หลังจากวันที่รับสิทธิ์

  • 1 คนรับได้ 1 สิทธิ์เงื่อนไขการรับประกันภัย :

1. สำหรับการซื้อประกันภัยรถยนต์ ป.1 จี๊ดจ๊าด ซ่อมอู่ ทุนประกัน 100,000 บาท และ 200,000 บาทเท่านั้น

2. โปรดแสดง Promotion Code ให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อรับส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท โดยส่วนลดดังกล่าว

บริษัทจะคิดส่วนลดจากเบี้ยรวมภาษีอากร โดยลดออกจากหน้าตารางกรมธรรม์

3. ส่วนลดดังกล่าว เฉพาะการซื้อประกันภัยโดยตรงกับบมจ. เจมาร์ท ประกันภัย ในปีแรกเท่านั้น ในปีต่ออายุ

ถัดไปเบี้ยประกันภัยจะเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยแบบคงที่ ไม่มีส่วนลดประวัติดี และไม่มีส่วนลดเพิ่มเติม

4. ช่องทางการซื้อ ได้แก่

Line@ : @jaymartinsurance หรือ

Facebook : Jaymart Insurance

E-mail : marketinginno@jaymartinsurance.co.th

โทร. 02 099 0555 ต่อ 4262

5. ระยะเวลากดรับสิทธิ์ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565 และสามารถใช้ redeem code ดังกล่าว ภายใน 3 เดือน หลังจากวันที่รับสิทธิ์

6. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง ศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.jaymartinsurance.co.th หรือ Click

7. รุ่นรถที่รับประกันภัย Click

8. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


เอกสารประกอบการซื้อประกันภัยรถยนต์

1. สำเนาเล่มรายการจดทะเบียนรถ

2. สำเนาบัตรประชาชน และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ SMS ยืนยันความคุ้มครอง


5 JFIN แลกรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ป.1 Happy 1 price มูลค่า 1,500 บาท

ใช้ 5 JFIN เพื่อแลกรับส่วนลดมูลค่า 1,500 บาท สำหรับซื้อประกันรถยนต์ Happy 1 price
  • ระยะเวลารับสิทธิ์ถึง 30 มิถุนายน 2565 และสามารถใช้ redeem code ดังกล่าว ภายใน 3 เดือน หลังจากวันที่รับสิทธิ์

  • 1 คนรับได้ 1 สิทธิ์เงื่อนไขการรับประกันภัย :

1. สำหรับการซื้อประกันภัยรถยนต์ ป.1 Happy 1 price ซ่อมอู่ ทุนประกัน 200,000 บาทเท่านั้น

2. โปรดแสดง Promotion Code ให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อรับส่วนลดมูลค่า 1,500 บาท โดยส่วนลดดังกล่าว บริษัทจะคิดส่วนลดจากเบี้ยรวมภาษีอากร โดยลดออกจากหน้าตารางกรมธรรม์

3. ส่วนลดดังกล่าว เฉพาะการซื้อประกันภัยโดยตรงกับบมจ. เจมาร์ท ประกันภัย ในปีแรกเท่านั้น ในปีต่ออายุถัดไปเบี้ยประกันภัยจะเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยแบบคงที่ ไม่มีส่วนลดประวัติดี และไม่มีส่วนลดเพิ่มเติม

4. ช่องทางการซื้อ ได้แก่

Line@ : @jaymartinsurance หรือ

Facebook : Jaymart Insurance

E-mail : marketinginno@jaymartinsurance.co.th

โทร. 02 099 0555 ต่อ 4262

5. ระยะเวลากดรับสิทธิ์ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565 และสามารถใช้ redeem code ดังกล่าว ภายใน 3 เดือน หลังจากวันที่รับสิทธิ์

6. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.jaymartinsurance.co.th หรือ Click

7. รุ่นรถที่รับประกันภัย Click

8. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


เอกสารประกอบการซื้อประกันภัยรถยนต์

1. สำเนาเล่มรายการจดทะเบียนรถ

2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมระบุเบอร์ติดต่อสำหรับการนัดถ่ายรูปรถ

Opmerkingen


bottom of page